STANOVY BOXERKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY

Tyto stanovy byly v úplném znění schváleny včetně změn a doplňků na konferenci Boxerklubu ČR v Praze dne 5.2.2000 a jsou registrovány Ministerstvem vnitra dne 26.4.2000.
 
 

 
Článek 1.
Název a sídlo organizace
 
 
1. Název organizace zní: Boxerklub České republiky (dále jen Boxerklub ČR), název může být       uváděn i zkráceně a to BK ČR.
 
2. Boxerklub ČR působí na území České republiky, jeho sídlo je :
  U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7.
 
3. Boxerklub ČR je právnickou osobou.
 
 
 
 
 
Článek 2.
Poslání a základní úkoly
 
 
1. Boxerklub ČR je dobrovolnou zájmovou organizací sdružující majitele, chovatele a další
    příznivce psů plemene boxer.
 
2. Základním posláním Boxerklubu ČR je pečovat o rozvoj chovu, výcviku, o propagaci a
  ochranu psů tohoto plemene. Za tím účelem Boxerklub ČR organizuje zejména chovatelskou
  a výcvikovou činnost, poskytuje svým členům potřebné informace a pomoc a organizuje
  společné akce.
 
3. V souladu se svým základním posláním může Boxerklub ČR vyvíjet ediční činnost. Boxerklub
  ČR a územní pobočky mohou vyvíjet rovněž i jinou podnikatelskou činnost, pokud neodporuje
  poslání Boxerklubu ČR a těmto stanovám a stanovám a zájmům ČMKU.
 
 
 
 
Článek 3.
 
 
1. Boxerklub ČR spolupracuje s ostatními kynologickými organizacemi působícími v rámci ČR.
  Za tím účelem se může s těmito organizacemi sdružovat, popř. rozvíjet i jiné formy
  spolupráce.
 
2. Ve své činnosti se řídí vlastními stanovami, řády a dalšími předpisy FCI a ATIBOXu, popř.
  předpisy upravujícími kynologickou činnost na území České republiky.
 
3. Boxerklub ČR rovněž může spolupracovat s obdobnými cizími kynologickými organizacemi,
  které přísluší organizačně k Mezinárodní kynologické federaci FCI a ATIBOXu.
 
 
 
 

Článek 4.
Členství v Boxerklubu ČR
 
 
1. Členem Boxerklubu ČR se může stát každý občan, který souhlasí s jeho posláním a úkoly.
  Občané, kteří nedosáhli zletilosti, mohou se za výše uvedených podmínek stát členem
  Boxerklubu ČR, pokud s jejich členstvím vysloví souhlas zákonní zástupci.
 
2. Za mimořádné zásluhy o činnost v Boxerklubu ČR či o plemeno boxer může výbor Boxerklubu
  ČR udělit čestné členství.
 
 
 
Článek 5.
 
1. O přijetí za člena Boxerklubu ČR rozhoduje výbor územní pobočky a to na základě písemné
  přihlášky. Členství vzniká za předpokladu souhlasného rozhodnutí zaplacením členského
  příspěvku. Pokud výbor zamítne přijetí, musí o tom vydat písemné rozhodnutí s
  odůvodněním a doručit jej uchazeči.
 
2. Proti rozhodnutí o nepřijetí za člena se lze písemně odvolat a to do 30 dnů ode dne
  doručení písemného rozhodnutí. O odvolání s konečnou platností rozhoduje členská schůze
  územní pobočky.
 
 
 
 
Článek 6.
 
1. Členství v Boxerklubu ČR končí:
a) písemným prohlášením člena o jeho vystoupení z Boxerklubu ČR,
b) zrušením členství pro neplacení členských příspěvků ve stanoveném termínu,
c) vyloučením člena (viz odst.2),
d) úmrtím člena.
 
2. Vyloučit člena z Boxerklubu ČR lze pouze v těchto případech:
a) dopustil-li se zvlášť hrubého porušení stanov či jiných předpisů či řádů Boxerklubu ČR,
b) pro opětovné porušení stanov či jiných předpisů a řádů Boxerklubu ČR,
c) co je zvlášť hrubé porušení, či jiné porušení určují tyto stanovy nebo o tom dle jednotlivého
    případu rozhoduje orgán rozhodující o vyloučení.
 
3. O vyloučení člena rozhoduje na návrh výboru pobočky výlučně členská schůze příslušné
  pobočky. vyloučení musí být rozhodnuto nejpozději do jednoho roku od posledního porušení
  stanov či jiných předpisů či řádů.
 
4. Člen musí být s návrhem seznámen bez zbytečného odkladu a musí mu být dána možnost
  se hájit.
 
5. Rozhodnutí o vyloučení člena musí mít písemnou formu, musí být řádně skutkově
  odůvodněno a musí být členovi doručeno do vlastních rukou. Důvody, které k vyloučení člena
  vedly, nesmí být dodatečně měněny.
 
6. Proti rozhodnutí o vyloučení z Boxerklubu ČR má člen právo se odvolat do 30 dnů ode dne
  doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím výboru územní pobočky. Odvolání
  nemá odkladný účinek.
 
7. Nedojde-li k zrušení rozhodnutí samotnou členskou schůzí, rozhoduje o odvolání výbor BK
  ČR.
 
8. Člen, který byl z Boxerklubu ČR vyloučen a jehož odvolání nebylo vyhověno má právo podat
  konferenci BK ČR návrh na přezkoumání rozhodnutí, mezi konferencemi tak činí plenární
  zasedání.
 
9. Členská schůze může rozhodnout místo vyloučení o dočasném vyloučení a to na dobu
  určitou, nejdéle v tom případě na dobu dvou let. Lhůta běží od vydání rozhodnutí a uplyne
  uplynutím dvou let. Ustanovení odst. 3 - 8 v tomto případě platí obdobně.
 
 
 
 
 
 
Článek 7.
Práva a povinnosti členů
 
1. Člen má právo:
a) volit a být volen do orgánů Boxerklubu ČR, toto právo však nemají členové mladší 18 let,
b) podílet se na všech činnostech BK ČR jako celku, či územní pobočky, jejíž je členem,
c) být informován o činnosti a hospodaření Boxerklubu ČR i jeho orgánů,
d) používat prostředky, zařízení a další majetek BK ČR, a to v souladu s vnitřními pravidly,
e) obdržet klubové tiskoviny, vydávané Boxerklubem ČR.
 
 
 
 
 
Článek 8.
 
1. Člen má tyto základní povinnosti:
a) řádně vykonávat svěřené funkce a úkoly,
b) dodržovat stanovy ostatní řády a normy a přijatá usnesení, hájit zájmy BK ČR, cílená
  produkce člena - chovatele štěňat bez PP za účelem prodeje a prodej je zvlášť hrubým
  porušením stanov
c) účastnit se na činnosti územní pobočky, jejímž je členem,
d) řádně a včas platit členské příspěvky, tato povinnost se však nevztahuje na čestné členy,
e) povinností člena, který vykonává funkce v orgánech Boxerklubu ČR je řádně a včas plnit své
  povinnosti vyplývající ze zastávané funkce, předkládat o své činnosti zprávy dle organizace
  Boxerklubu ČR, či na vyžádání revizního orgánu či členské schůze či konference nebo
  plenárního zasedání (u členů výboru BK ČR). Vést řádnou evidenci dokladů a podkladů a
  veškerých dokumentů, které v rámci své činnosti dostává či zpracovává. Při ukončení své
  činnosti je povinen veškerou tuto dokumentaci předat svému nástupci a provést závěrečnou
  zprávu nejdéle do jednoho měsíce od ukončení své činnosti,
f) porušení povinnosti uvedené v bodě b) a e) je zvlášť hrubým porušením stanov.
 
 
 
 
 

Článek 9.
Organizační struktura Boxerklubu ČR
 
1. Orgány Boxerklubu ČR tvoří:
a) konference Boxerklubu ČR,
b) plenární zasedání Boxerklubu ČR,
c) výbor Boxerklubu ČR,
d) revizní komise Boxerklubu ČR,
e) územní pobočka a její orgány.
2. Výbor BK ČR a územní pobočky mohou vytvářet pomocné orgány, např. aktivy, komise apod.
 
 
 
 
 

Článek 10.
Rozhodování orgánů Boxerklubu ČR
 
1. Orgány BK ČR, uvedené v čl. 9 jsou schopny se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina
  členů popř. delegátů. Není-li tato podmínka splněna, je orgán schopný se usnášet o věcech,
  uvedených v předem stanoveném programu za podmínky, že: místo, čas a program jednání
  byly všem členům či delegátům řádně a včas oznámeny a schůze začne o půl hodiny
  později.
 
2. Pro schůze výboru Boxerklubu ČR, výboru územní pobočky a pro zasedání revizních komisí
  všech stupňů je přítomnost nadpoloviční většiny všech členů podmínkou usnášeníschop -
  nosti.V případě hlasování a rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.
 
3. Není-li stanoveno, že k přijetí usnesení je nutný souhlas kvalifikované většiny (odst. 4), je
  usnesení přijato vysloví-li s ním souhlas nadpoloviční většina přítomných členů nebo
  delegátů s hlasem rozhodujícím.
 
4. V případě, že stanovy určují jako podmínku přijetí usnesení souhlas kvalifikované většiny, je
  usnesení přijato, vysloví-li s jeho návrhem souhlas nejméně dvě třetiny přítomných členů
  nebo delegátů s hlasem rozhodujícím.
 
5. Volby orgánů Boxerklubu ČR a to na všech stupních se provádí zásadně tajným hlasováním.
6. Výbor Boxerklubu ČR může, pokud některý člen přestane vykonávat z jakéhokoliv důvodu
  svou funkci pověřit jejím výkonem jiného člena nebo náhradníka. U funkcí přímo volených
  jen do doby konání nové řádné konference. Totéž platí pro revizní komisi Boxerklubu ČR.
 
7. Ve vnějších vztazích jedná jménem Boxerklubu ČR předseda, jménem pobočky předseda
  pobočky, nebo jsou-li voleni, místopředseda Boxerklubu ČR, či místopředseda pobočky,
  nebo výborem Boxerklubu ČR či výborem pobočky pověřený jeho jiný člen.
 
 
 
 
 

Článek 11.
Závaznost usnesení
 
1. Usnesení konference, plenárního zasedání a usnesení výboru Boxerklubu ČR přijaté v
  souladu se stanovami, jsou závazná pro ostatní orgány a pro členy.
 
2. Usnesení členské schůze územní pobočky, přijaté v souladu se stanovami a usneseními
  konference nebo plenárního zasedání Boxerklubu ČR či výboru Boxerklubu ČR, jsou závazná
  pro všechny orgány a členy této územní pobočky.
 
 
 
 
 

Článek 12.
Konference
 
1. Konference Boxerklubu ČR se koná nejméně jednou za 3 roky.
2. Mimořádná konference se koná:
a) z iniciativy výboru Boxerklubu ČR nebo plenárního zasedání,
b) na žádost nejméně jedné třetiny členů Boxerklubu ČR nebo na žádost nejméně jedné
  třetiny územních poboček. V tom případě je výbor povinen svolat mimořádnou konferenci ve
  lhůtě nejpozději do dvou měsíců od doručení písemné žádosti,
c) na žádost revizní komise Boxerklubu ČR předloženou písemně výboru Boxerklubu ČR při
  zjištění závažných nedostatků v činnosti Boxerklubu ČR svolá výbor Boxerklubu ČR
  konferenci ve stejné lhůtě jako pod bodem b), pokud tak neučiní může svolat konferenci
  revizní komise Boxerklubu ČR.
3. Jednání konference může být svoláváno postupně do míst působnosti jednotlivých územních poboček vhodných pro všechny účastníky konference. Organizačně je zabezpečuje pořádající územní pobočka.
 
 
 
 
 
Článek 13.
 
1. Konference jedná o všech otázkách spojených s organizační výstavbou, činností a
  hospodařením Boxerklubu ČR.
2. Konference zejména:
a) stanoví základní zásady a cíle činnosti BK ČR jako celku a jeho orgánů pro příští období,
b) určuje a hodnotí činnost jí zvolených a jí odpovědných orgánů,
c) rozhoduje o změnách stanov,
d) schvaluje chovatelské předpisy pro plemeno boxer s platností na území České republiky,
  určuje územní působnost územních poradců chovu, popř. dalších obdobných územních
  funkcionářů,
e) schvaluje plán činnosti a plán hospodaření Boxerklubu ČR,
f) rozhoduje o členství Boxerklubu ČR ve společných kynologických organizacích a schvaluje
  dohody o spolupráci s jinými kynologickými organizacemi, pokud tyto dohody mají zásadní
  význam pro činnost Boxerklubu ČR,
g) volí a odvolává členy výboru Boxerklubu ČR a revizní komise Boxerklubu ČR, přímo volí
  předsedu, místopředsedu, hospodáře, tajemníka, ústředního poradce chovu, hlavního
  vycvikáte a předsedu sboru rozhodčích, redaktora a předsedu revizní komise BK ČR,
h) stanoví minimální výši členského příspěvku a procentní podíl, který z členského příspěvku
  odvádí územní pobočka. Stanoví termín k úhradě členského příspěvku za běžný kalendářní
  rok,
i) je oprávněna ustanovit zvláštní komisi a to i z nečlenů Boxerklubu ČR,
j) dále rozhoduje o věcech jí vyhrazených těmito stanovami, nebo které si k rozhodování
  vyhradí.
3. Souhlas kvalifikované většiny je potřebný k těmto usnesením konference:
a) o přijetí či změnách stanov,
b) o zániku Boxerklubu ČR (čl. 29).
 
 
 
 

Článek 14.
Příprava a jednání konference
 
1. Delegáti konference jsou voleni územními pobočkami podle klíče stanoveného výborem BK
  ČR.
2. Územní pobočky mohou zvoleným delegátům závazně stanovit jaké stanovisko k projednané
  otázce mají zaujmout.
 
 
 
 
Článek 15.
 
Návrhy změn stanov, řádů Boxerklubu ČR a volebních kandidátek, předkládaných výborem či revizní komisí Boxerklubu ČR k projednání na konferenci musí být nejméně dva měsíce před termínem konání konference předloženy k posouzení územním pobočkám.
 
 
 
 

Článek 16.
Plenární zasedání Boxerklubu ČR
 
1. Plenární zasedání je nejvyšší orgán, který zasedá v období mezi konferencemi a to nejméně
  jedenkrát za rok. Skládá se z předsedů územních poboček nebo z jimi písemně pověřených
  zástupců a zastává kompetence příslušející konferenci Boxerklubu ČR s výjimkou:
- rozhodování o přijetí či změně Stanov,
- volby a odvolání členů výboru Boxerklubu ČR a revizní komise Boxerklubu ČR,
- rozhodování o zániku Boxerklubu ČR.
2. Články 11 - 15 Stanov vztahující se ke konferenci Boxerklubu ČR se použijí přiměřeně.
3. Jednání plenárního zasedání svolává předseda výboru BK ČR, který mu také předsedá.
4. Při schvalování příslušných řádů Boxerklubu ČR ( např. chovatelský, výstavní) je plenární
  zasedání povinno vyžádat si předem stanovisko příslušné odborné komise ( sestavené z
  rozhodčích, poradců chovu, výcvikářů a členů redakční rady).
 
 
 
 
 
Článek 17.
Výbor Boxerklubu ČR
 
1. Výbor Boxerklubu ČR je nejvyšším výkonným orgánem v období mezi konferencemi a
  plenárními zasedáními.
2. Při svém rozhodování je výbor Boxerklubu ČR rovněž povinen se řídit požadavky a náměty
  územních poboček.
3. Za svoji činnost odpovídá výbor Boxerklubu ČR konferenci, mezi jejími jednáními plenárnímu
  zasedání. Je povinen jí pravidelně skládat účty ze své činnosti.
4. Rozpory mezi výborem a revizní komisí Boxerklubu ČR nevyřešené dohodou řeší konference,
  popř. mimořádná konference, mezi jejími zasedáními plenární zasedání či mimořádné
  plenární zasedání, které je výbor Boxerklubu ČR povinen svolat ve smyslu čl.12., odst. 2.a)
  nebo je svolá revizní komise BK ČR podle čl. 12., odst. 2.c).
 
 
 
 
 
Článek 18.
 
1. Výbor Boxerklubu ČR je složen ze 7 - 9 členů.
2. Poradci chovu, sbor rozhodčích, výcvikáři a redaktor vytvářejí odborné komise, které jsou
  minimálně tříčlenné, se kterými je výbor BK ČR povinen spolupracovat. Redaktor předkládá
  výboru BK ČR návrh na složení redakční rady, který tento výbor schvaluje.
 
 
 
 
 
Článek 19.
 
Zasedání výboru Boxerklubu ČR se koná nejméně dvakrát do roka.
 
 
 
 
 
Článek 20.
 
Funkční období výboru Boxerklubu ČR je tříleté. Svoji činnost zahajuje zvolením konferencí a končí zvolením nového výboru Boxerklubu ČR.
 
 
 
 
 
Článek 21.
 
1. V rámci své kompetence, vyplývající ze stanov a usnesení konference či plenárního zasedání
    výbor Boxerklubu ČR zejména:
a) řídí činnost Boxerklubu ČR v období mezi konferencemi a plenárními zasedáními,
b) metodicky řídí a usměrňuje činnost územních poboček, projednává zaměření jejich činnosti
  a vydává případná doporučení či náměty,
c) svolává konferenci Boxerklubu ČR a plenární zasedání Boxerklubu ČR,
d) odpovídá za provádění usnesení konference či plenárního zasedání v rozsahu své
    působnosti,
e) rozhoduje o uspořádání republikových akcí Boxerklubu ČR, popř. akcí, pořádaných ve
  spolupráci s jinými kynologickými organizacemi,
f) může ustavit pracovní předsednictvo a pověřit jej působností výkonného charakteru V
  žádném případě však toto předsednictvo nemůže rozhodovat o otázkách koncepčního
  charakteru či o otázkách příslušejících konferenci či plenárnímu zasedání. Za činnost
  pracovního předsednictva odpovídá výbor BK ČR konferenci, či plenárnímu zasedání,
g) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí o vyloučení člena z Boxerklubu ČR,
h) rozhoduje a projednává další záležitosti uložené mu těmito stanovami.
 
2. Řešení odborných otázek předkládá k projednání a zaujetí stanoviska příslušným odborným
  komisím.
 
 
 
 
 
Článek 22.
Revizní komise Boxerklubu ČR
 
1. Revizní komise Boxerklubu ČR je nejméně tříčlenná, je volena na dobu tří let. Členství v
  revizní komisi je neslučitelné s členstvím ve výboru Boxerklubu ČR.
2. Revizní komise Boxerklubu ČR odpovídá za svou činnost konferenci a mezi jejími zasedáními
  plenárnímu zasedání.
3. Předseda komise, popř. jiný komisí určený člen má právo se zúčastnit zasedání výboru
  Boxerklubu ČR s hlasem poradním.
4. Revizní komise Boxerklubu ČR je oprávněna kontrolovat veškerou činnost Boxerklubu ČR a
  jeho orgánů na centrální úrovni. Kontrolu hospodaření Boxerklubu ČR je povinna provést
  nejméně 1x za kalendářní rok.
5. Požádá-li o to výbor Boxerklubu ČR, je revizní komise povinna provést mimořádnou kontrolu
  v rozsahu požadovaném výborem Boxerklubu ČR, a to bez zbytečného odkladu.
6. Zjistí-li revizní komise Boxerklubu ČR v činnosti či hospodaření Boxerklubu ČR nedostatky,
  je oprávněna navrhnout způsob nápravy.
7. Orgány Boxerklubu ČR, jimž byl adresován návrh na odstranění nedostatků, jsou povinny
  učinit vhodná opatření a to ve lhůtě revizní komisí stanovené. Nesouhlasí-li jiný orgán než
  výbor Boxerklubu ČR s kontrolními zjištěnými, je oprávněn věc předložit se svým
  stanoviskem k rozhodnutí výboru Boxerklubu ČR.
 
 
 
 
 
Článek 23.
Územní pobočky
 
1. Územní pobočky jsou základním a rozhodujícím článkem organizační struktury Boxerklubu
  ČR, členové v nich organizují svoji zájmovou činnost ve smyslu stanov. Územní pobočky
  rozhodují o všech otázkách, týkajících se jejích činností, pokud stanovami není určeno, že o
  věci rozhoduje konference, plenární zasedání či výbor Boxerklubu ČR.
 
2. Územní pobočky se vytvářejí zpravidla na územní zásadě a to usnesením ustavující členské
  schůze založení územní pobočky, přijetím stanov Boxerklubu ČR, stanovením svého názvu,
  v němž vždy musí být obsaženo, že se jedná o územní pobočku Boxerklubu ČR, zvolením
  orgánu územní pobočky a registrací nově vzniklé územní pobočky výborem Boxerklubu ČR,
  který ji registruje pod jí zvoleným jménem. Územní pobočka může vzniknout, má-li alespoň
  30 členů.
 
3. Územní pobočka má svou právní subjektivitu danou těmito stanovami a může samostatně
  vystupovat a svým jménem jednat. Samostatně hospodaří se svým majetkem, může
  majetek nabývat a tento také pozbývat - převádět.
 
4. Územní pobočka zaniká, činí-li počet jejich členů méně než deset, popř. rozhodnutím
  členské schůze, přijatým kvalifikovanou většinou. Současně členská schůze musí rozhodnout
  o vypořádání práv a závazků zaniklé územní pobočky a o naložení se svým majetkem.Stejně
  tak může rozhodnout svém rozdělení, pokud budou zachovány podmínky čl. 23, odst. 2
  těchto stanov.
 
5. Nesplní-li územní pobočka své úkoly vyplývající ze stanov po dobu delší než jeden rok,
  může výbor Boxerklubu ČR iniciovat svolání mimořádné členské schůze této pobočky. V tom
  případě se mimořádné schůze účastní též výborem BK ČR pověřený zástupce. Nezjedná-li
  územní pobočka v době do dvou měsíců nápravu nebo nepodaří-li se mimořádnou členskou
  schůzi svolat, může výbor Boxerklubu ČR uložit územní pobočce pokutu do výše 20 000,- Kč,
  v tom případě jde výtěžek z této pokuty na účet Boxerklubu ČR.
 
6. V případě zániku územní pobočky může tato rozhodnout při svém zániku o převedení
  majetku na Boxerklub ČR. V tom případě přebírá Boxerklub ČR závazky zaniklé pobočky
  maximálně do výše převzatého majetku.
 
 
 
 
 
Článek 24.
Orgány územní pobočky
 
Orgány územní pobočky tvoří:
- členská schůze,
- výbor územní pobočky,
- revizní komise územní pobočky.
 
 
 
 
 
Článek 25.
Členská schůze
 
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem pobočky, do jejíž působnosti spadá rozhodování o
  všech otázkách, týkajících se její činnosti.
 
2. Členská schůze se schází nejméně dvakrát do roka. Požádá-li o to nejméně jedna třetina
  územní pobočky, je výbor územní pobočky povinen svolat mimořádnou členskou schůzi a to
  ve lhůtě do jednoho měsíce.
 
3. V rámci všeobecné působnosti členská schůze zejména:
a) schvaluje plán činnosti a plán hospodaření územní pobočky,
b) projednává a schvaluje zprávy o činnosti výboru a revizní komise územní pobočky a zprávy o
    hospodaření územní pobočky za uplynulé období,
c) volí a odvolává členy výboru a členy revizní komise, přičemž přímo volí předsedu, hospodáře,
  tajemníka, referenta pro výcvik, poradce chovu územní pobočky a předsedu revizní komise,
d) volí delegáty na konferenci,
e) rozhoduje o vyloučení popř. o podmínečném vyloučení člena z Boxerklubu ČR, o odvolání
  člena proti rozhodnutí výboru územní pobočky o zrušení členství, popř. o nepřijetí uchazeče
  za člena Boxerklubu ČR, je oprávněna zrušit rozhodnutí výboru územní pobočky o přijetí
  uchazeče za člena,
f) podle konkrétních potřeb územní pobočky stanoví výši členského příspěvku,
g) rozhoduje o věcech uložených jí těmito stanovami, nebo které do své působnosti určí.
 
 
 
 
 
Článek 26.
Výbor územní pobočky
 
1. Výbor územní pobočky je jejím výkonným orgánem v období mezi členskými schůzemi. V
  tomto rámci rozhoduje o všech běžných otázkách spojených s činností územní pobočky,
  zejména v oblasti hospodaření, odborné a metodické činnosti, přijímá nové členy územní
  pobočky, rozhoduje o zrušení členství pro neplacení členských příspěvků apod.
 
2. Výbor územní pobočky je povinen odpovědně projednávat zprávy a návrhy, které ve vztahu k
  činnosti územní pobočky mu písemně předložila revizní komise územní pobočky, zejména k
  nim zaujmout stanovisko a učinit potřebná opatření. Rozpory mezi výborem a revizní komisí
  územní pobočky nevyřešené dohodou, řeší členská schůze kterou je povinen výbor územní
  pobočky svolat, nesvolá-li ji do dvou měsíců a požádala-li o to revizní komise pobočky,
  může ji svolat revizní komise pobočky.
 
3. Výbor územní pobočky je volen na období tří let, výbor územní pobočky je nejméně
  pětičlenný, o počtu členů rozhoduje členská schůze. Ustanovení čl. 10., odst. 7 platí
  obdobně. Při své činnosti se výbor územní pobočky řídí stanovami a usneseními členské
  schůze. Za svojí činnost odpovídá členské schůzi, jí je povinen pravidelně skládat účty ze
  své činnosti.
 
 
 
 
 
Článek 27.
Revizní komise územní pobočky
 
1. Revizní komise územní pobočky je volena na období tří let .
 
2. Je nejméně tříčlenná, konkrétní počet stanoví členská schůze. Členství v revizní komisi je
  neslučitelné s členstvím ve výboru územní pobočky.
 
3. Revizní komise územní pobočky je jejím kontrolním orgánem. Je oprávněna kontrolovat
  veškerou činnost územní pobočky zejména plnění usnesení členských schůzí a hospodaření
  územní pobočky. Za svojí činnost odpovídá členské schůzi a je povinna jí skládat účty,
  nejčastěji formou zpráv o činnosti a zpráv o hospodaření.
 
4. Předseda revizní komise územní pobočky popř. jiný člen komisí určený je oprávněn účastnit
  se schůzí výboru s územní pobočky s hlasem poradním.
 
5. O působnosti a pravomoci revizní komise územní pobočky platí přiměřeně ustanovení čl. 22.
 
 
 
 
 
 
Článek 28.
Společná ustanovení o funkcionářích orgánů
 
1. Veškeré funkce vykonávané v orgánech Boxerklubu ČR jsou funkcemi čestnými.
 
2. Územní poradce chovu je volen územní pobočkou příslušnou podle územní působnosti
  tohoto poradce a to po předchozím vyjádření výboru Boxerklubu ČR.
 
 
 
 
 
Článek 29.
Příjmy a hospodaření Boxerklubu ČR
 
1. Náklady spojené s činností Boxerklubu ČR včetně vydání klubového zpravodaje jsou hrazené
  z členských příspěvků, popř. z jiných zdrojů
 
2. Boxerklub ČR jako celek i územní pobočky hospodaří podle vlastních rozpočtů.
 
3. Výši centralizovaných prostředků získaných z členských příspěvků stanoví konference a mezi
  jejími zasedáními plenární zasedání.
 
4. Ostatní podrobnosti o příjmech, o provádění odvodu členských příspěvků a o schvalování
  rozpočtu stanoví výbor Boxerklubu ČR.
 
5. Opatření finanční povahy je oprávněn činit v souladu se schváleným plánem hospodaření
  hospodář, nebo předsedou pověřený člen výboru, listiny finanční povahy podepisují dva
  členové výboru, z nichž jeden musí být vždy předseda nebo místopředseda výboru
  Boxerklubu ČR, to platí obdobně i pro jednotlivé pobočky.
 
6. Členové neodpovídají za závazky Boxerklubu ČR ani jeho organizačních jednotek.
 
7. Boxerklub ČR neodpovídá za závazky jednotlivých územních poboček a nepřebírá je ani v
  případě zániku pobočky s výjimkou případů řešených v ustanovení čl. 23, odst. 6 stanov.
 
8. Orgány a územní pobočky Boxerklubu ČR se mohou zavazovat jen do výše svého jmění.
 
 
 
 
 
Článek 30.
Podmínky zániku Boxerklubu ČR
 
O zániku Boxerklubu ČR rozhoduje konference, a to kvalifikovanou většinou. Spolu s rozhodnutím o zániku Boxerklubu ČR rozhodne o způsobu likvidace majetkové podstaty Boxerklubu ČR ve smyslu platných právních předpisů. Jinak než usnesením konference může dojít k zániku Boxerklubu ČR jen stanoví-li to zákon.
 
 
 
 
 
Článek 31.
  Ustanovení o kárných opatření
 
1. Porušení ustanovení stanov, nebo jiných řádů a přijatých usnesení orgánů Boxerklubu ČR či
  orgánů územních poboček, jiných norem a předpisů Boxerklubu ČR či povinností z nich
  vyplývajících, může mít za následek kárné opatření uložené ve smyslu stanov.
 
2. Uložit kárné opatření spadá do působnosti a pravomoci orgánů té pobočky, jejíž člen se
  provinění dopustil.
 
3. Kárnými opatřeními jsou: veřejná důtka, pozastavení činnosti v jedné, více či všech
  oblastech současně (výcviková, chovatelská, výstavní), zákaz chovu na chovném jedinci
  nebo chovných jedincích.
 
4. Veřejná důtka může být uložena za méně závažné porušení ustanovení výše citovaných
  předpisů a zveřejní se v nejbližším vydání Zpravodaje Boxerklubu ČR.
 
5. Pozastavení činnosti může být uloženo za porušení ustanovení závažnějšího charakteru,
  nebo opakované zejména v oblasti výstavní, výcvikové či chovatelské a to nejdéle na dobu
  dvou let.
 
6. Zákaz chovu na chovném jedinci nebo chovných jedincích může být uložen na dobu nejdéle
  jeden rok a musí v něm být obsaženo označení chovného jedince nebo jedinců, kterých se
  zákaz týká.
 
7. O kárných opatřeních rozhoduje výborem pobočky jmenovaná tříčlenná kárná komise, kterou
  výbor jmenuje vždy pro konkrétní případ. Člen kárné komise musí být členem BK ČR. Kárná
  komise zvolí ze svého středu předsedu. Kárná komise je při svém rozhodování nezávislá. K
  jednání kárná komise přizve dotyčného člena, který se kárného provinění dopustil. O
  rozhodnutí vydá písemné rozhodnutí s odůvodněním a popisem skutku, kterého se dopustil,
  rozhodnutí musí obsahovat poučení o opravném prostředku. Rozhodnutí podepisuje
  předseda kárné komise. Rozhodnutí musí být vydáno nejpozději do jednoho roku ode dne,
  kdy se dotyčný člen provinění dopustil a musí být doručeno do vlastních rukou.
 
8. Proti rozhodnutí může být podáno odvolání k rukám předsedy kárné komise do 15-ti dnů ode
  dne doručení. Odvolání nemá odkladný účinek. Pokud kárná komise sama odvolání nevyhoví
  (autoremedurou), rozhoduje o něm členská schůze a to s konečnou platností. Rozhodnutí se
  doručí dotyčnému členu do vlastních rukou a nabývá účinnosti doručením. O jeho
  náležitostech platí obdobně to, co je uvedeno v předchozím odstavci. Jeho vydání není
  časově omezeno.
 

hit counter