ZKOUŠKA OVLADATELNOSTI PSA – ZOP
 
 
Kritéria pro zkoušku ZOP
 
1.stáří psa nejméně 10 měsíců
2.účast na zkoušce není podmíněna splněním jiného stupně zkoušky
 
 
 
Obsah zkoušky ZOP
 
1.přivolání – volba ze dvou variant
  a) ke mně – v klidu s přesednutím před psovoda
  b) k noze – za pohybu k noze psovoda                                                                                    10 bodů
2.ovladatelnost na vodítku                                                                                                           10 bodů
3.ovladatelnost bez vodítka                                                                                                         10 bodů
4.sedni,lehni a vstaň – bez vodítka                                                                                             10 bodů
5.odložení (vzdálenost 30 kroků)                                                                                                 10 bodů
                                                                                                                                celkem :    50 bodů
                             
                                            
 
Cviky skupinové a speciální
Počet psů ve skupině je 3-5,složení a velikost skupiny určuje vedoucí zkoušek po dohodě s rozhodčím.
 
1.ovladatelnost na vodítku ve skupině                                                                                         10 bodů
2.sedni,lehni a vstaň ve skupině ( na vodítku )                                                                           10 bodů
3.odložení v leže ve skupině ( vzdálenost 30 kroků,minimálně 2 minuty )                                 10 bodů
4.přenesení psa psovodem a cizí osobou ( 5m+5m,pes má náhubek )                                    10 bodů
5.chůze po nepříjemném materiálu s jedním zastavením                                                           10 bodů
                                                                                                                                   celkem :   50 bodů

 
Maximální počet bodů pro získání zkoušky je 100 bodů
Minimální počet bodů pro získání zkoušky je  70 bodů
 


ZKOUŠ PRACOVNÍ UPOTŘEBITELNOSTI
I.STUPNĚ – ZPU 1
 
Kritéria pro zkoušku ZPU – 1
 
1.stáří psa nejméně 12 měsíců
2.účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZOP
 
 
Základní část
 
1.přivolání ze dvou variant
 a) ke mně – v klidu s přesednutím před psovoda
 b) k noze – za pohybu k noze psovoda                                                                                         10 bodů
2.ovladatelnost bez vodítka                                                                                                             10 bodů
3.sedni,lehni a vstaň ( u nohy bez vodítka )                                                                                     10 bodů
4.štěkání ( v sedě u nohy,bez vodítka )                                                                                           10 bodů
5.aport volný (předmět psovoda )                                                                                                      10 bodů
6.skok vysoký ( jedním směrem bez vodítka,pes zároveň s psovodem )                                         10 bodů
7.skok šplhem ( překážka typu A,jedním směrem,bez vodítka,pes zároveň s psovodem )             10 bodů
8.odložení ( vzdálenost 30 kroků,psovod v úkrytu )                                                                            10 bodů
9.volitelný cvik :
a) hlídání předmětu psovoda
b) stopa – vlastní,100 m dlouhá,1x lomená v pravém úhlu,2 předměty                                           20 bodů
                                                                                                                                          celkem :   100 bodů
 
Maximální počet bodů za základní část je 100 bodů
Minimální počet bodů za základní část je   70 bodů
 
 
Cviky skupinové a speciální
 
Počet psů ve skupině je 3-5,velikost a složení skupiny určuje výhradně rozhodčí.
1.ovladatelnost ve skupině ( bez vodítka )                                                                                      10 bodů
2.sedni,lehni a vstaň ve skupině ( na vodítku )                                                                                10 bodů
3.odložení za pochodu,vleže                                                                                                             10 bodů
4.chůze po nepříjemném materiálu ve skupině ( na vodítku )                                                         10 bodů
5.lhostejnost k nárazovému zvuku                                                                                                    10 bodů
                                                                                                                                        celkem :     50 bodů
 
 
Maximální počet bodů za cviky skupinové a speciální je 50 bodů
Minimální počet bodů za cviky skupinové a speciální   je 30 bodů
 
Celkem bodů za obě části – maximálně 150 bodů
                                            minimálně 105 bodů
 
 

 
ZKOUŠKA PRACOVNÍ UPOTŘEBITELNOSTI
II.STUPNĚ – ZPU 2
 
Kritéria pro zkoušku ZPU – 2
 
1.stáří psa nejméně 12 měsíců
2.účast na zkoušce podmiňuje úspěšné složení zkoušky ZPU – 1
 
 
Stopa
15 minut stará,cizí,300m dlouhá,2x lomená v pravém úhlu,2 předměty
 
Maximální počet bodů 100
Minimální počet bodů   70
 
 
Poslušnost
1.přivolání s přesednutím před psovodem                                                                                    10 bodů
2.ovladatelnost bez vodítka                                                                                                           10 bodů
3.průchod skupinou osob                                                                                                            10 bodů
4.sedni,lehni a vstaň – krok před psovodem                                                                                10 bodů
5.štěkání – krok před psovodem v sedě                                                                                       10 bodů
6.odložení za pochodu – ve stoje s přivoláním                                                                            10 bodů
7.aport přes překážku – předmět psovoda                                                                                  10 bodů
8.kladina nízká – jedním směrem                                                                                                10 bodů
9.vysílání – minimálně 15 m                                                                                                         10 bodů
10.odložení – psovod v úkrytu                                                                                                       10 bodů
                                                                                                                                   celkem:     100 bodů
 
 
Maximální počet bodů 100
Minimální počet bodů   70
 
 
Obrana
1.průzkum terénu – 30x40 kroků,4 zástěny                                                                                  10 bodů
2.vyštěkání                                                                                                                                     10 bodů
3.přepad psovoda z úkrytu (náznaky úderů)                                                                                30 bodů
4.hladké zadržení (30 m)                                                                                                              50 bodů
                                                                                                                                     celkem:    100 bodů
 
 
Maximální počet bodů 100
Minimální počet bodů   10
 
 
Celkem bodů maximálně za všechny tři části je 300 bodů
                     minimálně za všechny tři části je 210 bodů
 
 

 
ZKOUŠKA ZÁKLADNÍ OVLADATELNOSTI –
ZZO
 
Kritéria
1.stáří psa nejméně 10 měsíců
2.účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky
 
 
Poslušnost
1.přivolání psa ( libovolný ze dvou způsobů )                                                                            10 bodů
2.ovladatelnost psa na vodítku                                                                                                     10 bodů
3.sedni – lehni ( na vodítku u nohy )                                                                                             10 bodů
4.za pochodu odložení vleže                                                                                                       10 bodů
5.aport volný – předmět psovoda                                                                                                10 bodů
6.odložení psa – 15 kroků                                                                                                            10 bodů
                                                                                                                                      celkem:   60 bodů
 
 
Maximální počet bodů 60
Minimální počet bodů 42
 
Speciální cviky
1.přivolání psa za ztížených podmínek
2.chování psa ve skupině osob
3.chování psa krátkodobě přivázaného a ponechaného o samotě
 
 
Hodnocení speciálních cviků
 
1.přivolání psa za ztížených podmínek
  a) okamžitá reakce na povel,rychlé,přímé a radostné přiběhnutí k psovodovi,malé nepřesnosti v ukončení cviku – prospěl výborně
  b) vyžádání druhého a třetího povelu,pomalý a nepřímý příchod – prospěl
  c) pes nepřijde ani na třetí povel ke psovodovi – neprospěl
2.chování psa ve skupině lidí
  a) pes sedí klidně u nohy psovoda,na přicházející osoby reaguje klidem – prospěl výborně
  b) pes při příchodu osoby projevuje mírný neklid,ale nechá se povelem psovoda uklidnit – prospěl
  c) pes při příchodu projevuje velký neklid,ať už přílišnou bázlivostí nebo agresivitu,k
    uklidnění je třeba opakovaných povelů,na které pes reaguje nedostatečně – neprospěl
3.chování psa krátkodobě přivázaného a ponechaného o samotě
  a) pes se při setkání s rozhodčím chová klidně,po uvázání a vzdálení se psovoda je klidný,neprojevuje           
      bázeň,ani agresivitu,kolem jdoucí osoby a psa klidně sleduje – prospěl výborně
  b) při setkání s rozhodčím projeví mírný neklid,po uvázání a odchodu psovoda celou dobu
     štěká,na procházející osoby a psa štěká bez úmyslu napadnout – prospěl
  c) při setkání s rozhodčím projevuje agresivitu se snahou napadení,po uvázání silný
     neklid,procházející osoby a psa napadá – neprospěl
 
 
Pro splnění části „Speciálních cviků“ je třeba,aby pes ve dvou cvicích splnil cvik alespoň na „Prospěl“ a v jednom může být hodnocen „Neprospěl“.

hit counter