Zkouška chovnosti

 


1. ZCH se mohou zúčastnit psi a feny s PP, kteří byli předvedeni na chovném svodu, jsou starší 15 měsíců a mají vyhodnoceno RTG vyšetření na spondylózu.
2. Majitel přihlašovaného jedince zaplatil předepsané zápisné.
3. Termín konání ZCH musí být zařazen do termínového kalendáře Boxerklubu ČR a nesmí kolidovat s klubovými akcemi (výstavy, Mistrovství ve výkonu a pod.).
4. Pořádající ÚP stanoví termín uzávěrky přihlášek. Přihlášku lze podat přímo na místě za zvýšený poplatek.
5. Pořadatel je povinen zajistit rozhodčího pro plemeno (který zároveň posuzuje i povahu a jeho jméno je uvedeno na seznamu rozhodčích Boxerklubu ČR oprávněných k posuzování ZCH a bonitací – delegaci schvaluje pověřený člen výboru BK ČR), figuranta s oprávněním, který musí být vybaven kompletním ochranným oblekem. Dále vyhovující prostor pro posuzování a pomůcky (vhodný úvazek o délce 2 – 3 m s pružinou, oficiálně schválený obušek, desku na měření zvířat, váhu, vhodnou pistoli a náboje). Za přípravu a průběh zodpovídá příslušný poradce chovu nebo výborem územní pobočky pověřený člen Boxerklubu ČR. Zkoušku chovnosti posuzuje komise složená z rozhodčího pro exteriér a poradce chovu pořádající územní pobočky (případně jím písemně pověřená osoba).
6. Při prezentaci si účastníci vylosují pořadí, v jakém budou posuzováni. Nejdříve se posuzují psi, pak feny. Háravé feny se posuzují nakonec. Majitel háravé feny je povinen tuto skutečnost oznámit pořadateli ihned po příchodu a zdržovat se s ní v prostoru určeném pořadatelem.
7. Každý jedinec se posuzuje kompletně (exteriér a povaha) podle prováděcích pokynů. Každý účastník obdrží náležitě vyplněný originál posudkového listu podepsaný členy posuzovací komise a zápis výsledku do výkonnostního a výstavního průkazu psa/feny. Vyhodnocení každého jedince se provede okamžitě po jeho předvedení (před diváky).
8. Jedinci nezařazení do chovu mohou být znovu předvedeni na ZCH kdykoli.
9. Jedinci vyřazení z chovu pro povahu mohou ZCH opakovat až po složení zkoušky z výkonu. Jedinci vyřazení z chovu pro exteriér jsou z chovu vyřazeni trvale.
10. Účastníci ZCH i diváci jsou povinni respektovat požadavky pořadatele a musí být vzdáleni od místa posuzování povahy alespoň 25 m a od místa posuzování exteriéru alespoň 5 m.
11. Pořadateli ZCH se doporučuje zorganizovat alespoň jeden nácvik v termínu do jednoho měsíce před akcí na místě konání za účasti delegovaného figuranta. Pořadatel je oprávněn vybrat od účastníků nácviku poplatek na úhradu nákladů spojených s jeho pořádáním.

Prováděcí pokyny ke zkoušce chovnosti

1. Po prezentaci a losování se účastníci zdržují v prostoru vymezeném pořadatelem.
2.Komise posoudí exteriér předváděného jedince a zkontroluje tetovací číslo.

 

provede se kontrola chrupu (počet a posazení zubů  a velikost předkusu)  

 

 

 

    pes se zváží

 

  

změří se délka psa

 


změří se výška psa
 
 
 
 

změří se obvod hrudníku

 

 

pes se posoudí v pohybu

 

  

a nakonec se posoudí ve statickém postoji

 

 

 

2.část "Zkoušky chovnosti" -  povahové vlohy

3. Na pokyn komise upoutá psovod psa opatřeného nestahovacím obojkem (dobře přiléhajícím) u kolíku na     2 - 3 m dlouhý úvazek (na konci u kolíku opatřený pružinou nebo silnou gumou) a odejde do úkrytu nejméně 25 m vzdáleného.

Obrazek

                                                            uvázání psa ke kolíku                                                               (v popředí MVDr.Petříková - posuzovatel povah a p.Mašatová - poradce chovu)

 

 

  

psovod v úkrytu

 

Pomocník z určeného stanoviště (vzdálenost je daná druhem použité zbraně, ale nesmí být menší než 20 m) na pokyn komise 2x vystřelí v intervalu 5 vteřin. Projeví-li pes výrazný strach ze střelby, je hodnocen jako vyřazen z chovu a v ZCH dále nepokračuje.

4. Na pokyn komise figurant opatřený ochranným oblekem (kalhoty, vesta) prochází normálním tempem kolem psa ve vzdálenosti 1 m od okraje hranice dosahu poutacího řetězu, aniž by psa na sebe jakkoli upozorňoval (osa postupu je kolmá na osu odchodu psovoda do úkrytu).                                                        

5. Ve vzdálenosti 15 m od kolíku se figurant otáčí a podnikne útok proti psu provázený křikem a nápřahy obušku (oficiální pomůcka schválená FCI).

 

 

útok na psa uvázaného u kolíku

 

Útok končí na hranici kružnice vymezené délkou řetězu. Na pokyn komise se psovod vrací pro psa a vrací se s ním ke komisi.

 

konec útoku na psa

 

6. Figurant se opatří mimo dohled psa ochranným rukávem a přesune se do úkrytu, který je tvořen některou z min. pěti zástěn umístěných v prostoru akce.

 

 

příprava figuranta v úkrytu na další část obran 

 

Na pokyn komise odchází psovod se psem upoutaným na vodítko směrem k úkrytu figuranta.

 

 

psovod jde směrem k úkrytu figuranta

 

V okamžiku, kdy je psovod se psem vzdálen od úkrytu 10 m, podnikne figurant útok na psovoda provázený křikem a nápřahem obušku.V okamžiku zahájení útoku musí psovod pustit vodítko a může hlasem povzbuzovat psa k zákroku. Pokud se pes zakousne do ochranného rukávu, dostane od figuranta dvě rány prutem do oblasti hřbetu.

 

útok figuranta

 

  

zákus psa

 

7. Na pokyn komise figurant ukončí zákrok.
8. Komise provede vyhodnocení jedince a zápis o výsledku do výkonnostního a výstavního průkazu psa/feny.

 

 

 po ukončení všech "Zkoušek chovnosti" se všichni účastníci dozví vyhodnocení každého  jednotlivého  psa,který se "Zkoušky chovnosti" účastnil  

                     

Hodnocení povahy při zkoušce chovnosti

1. Neovladatelně bázlivý, vyhýbá se jakémukoliv kontaktu s cizí osobou, bojí se střelby.
2. Výrazně plachý, při střelbě bázlivý, projevy strachu před osobou, která psa neohrožuje. Při útoku figuranta se snaží o únik, při obraně psovoda projevuje bázlivost. Bojí se vážení, měření, prohlídky chrupu.
3. Nejistý před osobu, která psa neohrožuje, při střelbě nejistý. Před útokem figuranta uhýbá s projevy strachu, po skončení útoku projevuje náznaky útočnosti. Při obraně psovoda nejistý s náznaky bázlivosti, po skončení útoku náznak útočnosti. Nejistý při vážení, měření a prohlídce chrupu s náznaky kousavosti vůči posuzovateli i majiteli.
4. Má snahu napadat osobu, která psa neohrožuje, při střelbě pozorný. Při útoku figuranta výrazně reaguje a pokračuje v napadání i po skončení útoku figuranta. Při obraně psovoda tvrdě a aktivně zasahuje, těžko ovladatelný a zklidnitelný po provedeném zákroku. Při vážení, měření a prohlídce chrupu výrazně neklidný s náznaky útočnosti proti posuzovateli, hůře ovladatelný.
5. Nenapadá osobu, která psa neohrožuje ani před ní neprojevuje strach, při střelbě nebojácný. Proti osobě, která psa ohrožuje, bez váhání útočí, po skončení útoku figuranta dále nenapadá. Při obraně psovoda ihned aktivně a účelně zasahuje, ovladatelný. Při vážení, měření a prohlídce chrupu neprojevuje strach ani útočnost.
6. Nenapadá osobu, která psa neohrožuje, ani před ní neprojevuje strach, při střelbě nebojácný. Proti osobě, která psa ohrožuje, výrazně neútočí, ale necouvá, po skončení útoku figuranta nenapadá. Při obraně psovoda méně důrazný, ale provede zákus. Po úderech nepouští, zákus nevýrazný. Při vážení, měření a prohlídce chrupu přátelský.
7. Pasivně nedůvěřivý k osobě, která psa neohrožuje, lhostejný ke střelbě. Před osobou, která ohrožuje, uhýbá bez projevů strachu, ve snaze vyhnout se střetu. Při obraně psovoda bezradný, před figurantem uhýbá, ale neutíká. Pokud zakusuje, po ráně pouští. Při vážení, měření a prohlídce chrupu nejistý, ale ovladatelný.
8. Netečný nebo nedůvěřivý vůči osobě, která psa neohrožuje. Na útok ohrožující osoby reaguje pasivně - couvá, ale po skončení útoku nenapadá ani neutíká, nejistý při střelbě. Při obraně psovoda se snaží vyhnout kontaktu s figurantem, bez náznaku bojovnosti. Při vážení, měření a prohlídce chrupu plachý, ale neútočný. Malá ovladatelnost.
9. Zcela netečný, nevydrážditelný, bez náznaku aktivní sebeobrany.

 

hit counter